لیست کارگاه های سال 96

Last Update: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۱:۱۸| تعداد بازدید: 17

نام کارگاه

مدرس

تاریخ

جستجوی منابع الکترونیک(مقدماتی)

آقای نظرزاده

13/4/1396

جستجوی منابع الکترونیک(پیشرفته)

خانم زارعی

16/8/1396

کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

آقای نظر زاده

31/3/1396

کارگاه مدیریت منابع اطلاعاتی

آقای دکتر اژدری

14/4/1396

مدیریت پروژه در نظام سلامت و تعیین اولویت های پژوهشی

خانم حسینی

17/4/1396

پژوهش های کیفی(2روز)

آقای دکتر رنجبر

25/4/1396

4/5/1396

تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی(مقدماتی)

خانم دکتر عبداللهی

11/6/1396

تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی (پیشرفته)

خانم تاتاری

21/6/1396

علم سنجی(مقدماتی)

خانم زارعی

15/6/1396

کارگاه PCR و روش های مولکولی

آقای دکتر عزیزی

22/6/1366

کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش

آقای دکتر تقی پور

22/7/1396

اپیدمیولوژی و انواع مطالعات کمی

(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

آقای دکتر قربانی

30/9/1396

اپیدمیولوژی و انواع مطالعات کمی

(ویژه اعضای محترم پژوهشی شاغل در بیمارستان)

آقای دکتر قربانی

29/9/1396

کارگاه آشنایی با مفاهیم و کاربرد علم سنجی پیشرفته

 

آقای دکتر کبیری

24/11/1396

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی

آقای دکتر اسلامی

30/11/1396